top of page
Taustakuva AREF www-sivuille _edited.jpg

Säännöt

(Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 2.11.2009) 


1§ Yhdistyksen nimenä on Alfa Romeo-Entusiasti Finlandesi ja kotipaikkana Helsingin kaupunki Uudenmaan läänissä. 

2§Yhdistyksen tarkoituksena on

 • koota yhteen Alfa Romeo -merkkisten autojen omistajat ja haltijat Suomessa ja luoda heille ja heidän perheenjäsenilleen puitteet merkkiharrastukselle,

 • syventää jäsenten tietoutta Alfa Romeosta sekä valmiutta omatoimiseen Alfa Romeoiden huoltoon, korjaamiseen ja ylläpitoon,

 • kannustaa yhdistyksen jäseniä pitämään Alfa Romeonsa teknisesti ja ulkonäöllisesti alkuperäisessä ja moitteettomassa kunnossa,

 • edistää Suomen Alfa Romeo –kannan säilymistä,

 • edistää yhdistyksen jäsenten tietämystä italialaisesta kulttuurista,

 • edistää ns. herrasmiesautoilua ja vastuuntuntoa liikenteessä.

Yhdistys voi toimintansa toteuttamiseksi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen

 • kokoontumisajoja, matkoja ja ohjattua ajoharjoittelua,

 • esitelmiä ja asiantuntija-alustuksia Alfa Romeosta, autoilusta ja matkailusta,

 • näyttelyjä jäsenten Alfa Romeoista,

 • yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa ulkomaisten Alfa Romeo –klubien sekä suomalaisten merkkikerhojen kanssa,

 • Alfa Romeoon ja italialaiseen kulttuuriin sekä taiteisiin liittyviä vierailuja näyttelyihin, yrityksiin ja järjestöihin,

 • Alfa Romeoita käsittelevää teknillistä tietoa, huolto- ja korjausohjeita, kirjallisuutta ja filmejä,

 • tietoa tuotannosta poistuneiden Alfa Romeon mallien varaosien saatavuudesta ja hankintalähteistä,

 • erikoistyökaluja lainatavaksi.3§ Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä kannatus- ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Alfa Romeo –merkkisen auton omistaja tai haltija, joka hyväksyy yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen ja jonka hallitus kirjallisesta hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Kannatusjäsenen hyväksyy hallitus. Kunniajäseneksi voi vuosikokous valita henkilön, joka on erityisen ansioituneella tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksen jäsenet merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon nimi-, yhteys- ja autotietoineen. 

4§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus halutessaan erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

5§ Yhdistyksen varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. 

6§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras-tammikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 

3. Hyväksytään kokouksen esityslista 

4. Esitetään ilmoitusasiat 

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, esitellään tilit ja vahvistetaan tilinpäätös 

6. Kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 

8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi. 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 9 §:n mukaisesti 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. 11. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat ja yhdistyksen jäsenten kirjallisesti hallitukselle ennen kokousta esittämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 

Jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on vuosikokouksessa yksi ääni. Päätökset ja vaalit tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään. 

7§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

8§ Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kutsulla joko kirjallisesti postitse tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan postitse tai sähköpostitse. 

9§ Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa varsinaisista jäsenistä valittu hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja ja kaksi – viisi (2–5) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan muut toimihenkilöt kuten esim. varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja toiminnanjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on rajattu kolmeen peräkkäiseen kahden vuoden jaksoon. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin erikseen. 

11§ Yhdistyksen tilikausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Hallituksen on laadittava vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta lokakuun kuluessa. 

12§ Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 

13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

14§ Jos yhdistys purkautuu, määrätään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin samansuuntaisiin tavoitteisiin pyrkivälle rekisteröidylle yhdistykselle. 

15§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä. 

16§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

bottom of page